Werkwijze


Aanmelding

U kunt zich telefonisch of per email aanmelden bij de praktijk.

Vervolgens bespreek ik in een korte telefonische screening met u om welke klachten of problematiek het gaat, of psychotherapie een passende vorm van hulp is en of uw problematiek in mijn praktijk behandeld kan worden.

 

Aanmelding voor psychologische behandeling of psychotherapie is mogelijk na verwijzing door de huisarts. Bespreek uw klachten met uw huisarts zodat deze u gericht kan verwijzen voor basis GGZ of specialistische GGZ. De  basis GGZ is bedoeld voor cliënten met lichte tot matige problematiek. Bij de specialistische GGZ gaat het om specialistische behandeling van complexere psychische aandoeningen.

De huisarts is verplicht op de verwijsbrief te vermelden of de verwijzing voor de basis GGZ of de specialistische GGZ is, inclusief de vermoedelijke diagnose*.

  

Intake

In de eerste 2 gesprekken, die beide 1 uur duren, worden uw problemen en klachten in kaart te krijgen, worden er vragenlijsten afgenomen en wordt een DSM-V diagnose vastgesteld. Ik zal u vragen stellen over uw huidige situatie, achtergrond en de problemen die op dat moment spelen en waar u last van heeft. Wanneer duidelijk is geworden wat er speelt, kan op grond hiervan een plan van aanpak (een behandelplan) opgesteld worden. Hierin komen we overeen wat het doel zal zijn van de therapie en wat gedaan kan worden om dit doel te bereiken en voor welk behandeltraject gekozen wordt.

 

Behandeling

Vervolgens start de behandeling aan de hand van geformuleerde behandeldoelen en de gekozen therapie. Gaandeweg het verloop van de behandeling zal deze geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. Een laatste onderdeel van de behandeling is de terugvalpreventie.

 

Uitwisseling gegevens met de huisarts tevens verwijzer

Na de intake en bij afsluiting van de behandeling wordt uw huisarts schriftelijk geïnformeerd over respectievelijk uw aanmeldklachten, de gestelde diagnose, het behandelplan en het therapieresultaat. Als u niet wilt dat deze informatie uitgewisseld wordt met uw huisarts, kunt u dit bij aanvang van de therapie kenbaar maken.

Indien nodig wordt nog op andere momenten informatie uitgewisseld met uw huisarts, bijvoorbeeld als gaandeweg het traject medicatie geïndiceerd blijkt of als u meer of andere zorg nodig heeft. Ook wordt de huisarts geraadpleegd voor advies bij co-morbide (tegelijk aanwezig zijnde) lichamelijke klachten/aandoeningen.

 

Vragenlijsten

Om het effect van de therapie te meten wordt u op enkele momenten in het behandeltraject gevaagd een vragenlijst in te vullen via het programma Embloom. De uitslag wordt met u besproken.

 


Therapievormen

Vormen van behandeling die toegepast worden zijn:

> Schematherapie
> Cognitieve gedragstherapie
> EMDR
> Cliëntgerichte psychotherapie
> Mentaliseren-bevorderende therapie

De therapievorm hangt af van de problematiek en klachten waarvoor u hulp zoekt.

 

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie waarbij gekeken wordt naar ervaringen uit de jeugd om huidige gedragspatronen te doorgronden. U leert zelf deze gedragspatronen te veranderen zodat u zich beter gaat voelen, beter voor uzelf kunt zorgen en meer voor uzelf kunt opkomen. Ook leert u luisteren naar uw behoeftes en leert u hier op een gezonde wijze mee om te gaan.

 

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een therapievorm waarin het menselijk gedrag en diens denken, in wisselwerking met omgevingsfactoren, centraal staat. Iedereen doet, denkt en handelt op een bepaalde manier. In de loop van ons leven hebben we veel gedrag aangeleerd. Iemand die psychische problemen heeft, kan leren anders te denken en/of dingen anders aan te pakken dan voorheen. Het doel van cognitieve gedragstherapie is het opheffen van concrete problemen, belemmerende gevoelens en negatieve denkbeelden. Er kunnen opdrachten gegeven worden waarin geleerd wordt om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er mee om te gaan. Ook kunnen er huiswerkopdrachten meegegeven worden. De inzet van de cliënt is bepalend voor de duur van de therapie.

 

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, medische handelingen of pesterijen. EMDR wordt ook steeds vaker ingezet bij andere problemen en klachten zoals angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn.

 

Cliëntgerichte psychotherapie

Cliëntgerichte psychotherapie is een therapievorm die u stimuleert om ontdekkingen over uzelf te doen. Reflectie in uw gevoel en gedrag en de confrontatie ermee staan centraal. Deze therapievorm heeft tot doel u te laten ervaren wie u bent, wat u wilt en wat u belemmert in het leven.

 

Mentaliseren-bevorderende therapie

In de mentaliseren-bevorderende therapie (MBT) leert u beter mentaliseren. Dit betekent dat u de gevoelens, gedachten, bedoelingen en verlangens van uzelf en anderen beter leert begrijpen. Zo leert u anders te communiceren waardoor in veel gevallen relationele en sociale problemen verminderen. Kort gezegd komt het er op neer dat u van binnenuit naar anderen leert kijken en van buitenaf naar uzelf.

 
Online therapie en E-health

Door omstandigheden kan het zijn dat uw voorkeur uitgaat naar online therapie, dat wil zeggen dat u de therapie (gedeeltelijk) volgt door middel van beeldbellen vanaf een plek elders. Sinds de Covid-19 pandemie wordt deze mogelijkheid uitgebreider toegepast in mijn praktijk.

De toepassing van E-health kan tevens onderdeel uitmaken van de behandeling. Samengevat wordt hiermee bedoeld dat de therapie ondersteund wordt door toepassingen via/met behulp van het internet.

 

* In de verwijsbrief van de huisarts moet het volgende vermeld staan:

-uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum

-uw zorgverzekering en polisnummer

-uw BSN-nummer

-verwijzing naar de GBGGZ of de SGGZ

-vermoeden van een DSM-diagnose

-AGB-code van de huisarts

-praktijkstempel + handtekening van de huisarts