Tarieven


Vergoeding 

Psychologische behandeling en psychotherapie wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering.

De praktijk hanteert de tarieven voor psychologische behandeling en psychotherapie zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 

Tarieven Generalistische basis GGZ

Tarieven Specialistische GGZ (Bijlage 1)

 

Praktijk voor Psychotherapie Zwijndrecht werkt contractvrij. Dat wil zeggen dat ik geen contracten heb afgesloten met de zorgverzekeraars. U ontvangt van mij de factuur, die u vervolgens zelf indient bij uw zorgverzekeraar. U verzorgt zelf de betaling aan de praktijk.

Het is afhankelijk van uw polis welk percentage van het behandeltarief u door uw zorgverzekeraar vergoed krijgt.

- Voor de basisverzekering zijn er drie soorten polissen. Bij de naturapolis krijgt u alleen volledige vergoeding bij gecontracteerde hulpverleners. Als u de hulpverlener zelf kiest en kiest voor een hulpverlener die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar betaalt u een gedeelte van de factuur zelf. Het bedrag dat u wel vergoed krijgt varieert tussen de 60% en 80% van het totale factuurbedrag.

- De combinatiepolis is een variant op de naturapolis.  

- De restitutiepolis is de polis waarbij u zelf een zorgverlener kunt kiezen, en waarbij (in bijna alle gevallen) 100% van de kosten vergoed wordt, ongeacht of uw hulpverlener een contract met uw zorgverzekering heeft of niet. Bij de restitutiepolis heeft u zelf de vrije keuze voor welke hulpverlener u kiest.

Ik adviseer u bij uw zorgverzekeraar na te gaan welke polis u heeft en hoeveel er vergoed wordt van de behandeling als deze binnen mijn praktijk plaatsvindt.

Uw verplichte en eventueel vrijwillige eigen risico-bedrag wordt door de zorgverzekeraar verrekend met de factuur. Het eigen risico van het jaar waarin de behandeling start wordt daarvoor verrekend.

 

Mocht u in behandeling komen, dan neem ik met u door hoe de bekostiging er uit ziet en wat de mogelijkheden zijn. Het is vanzelfsprekend uw eigen keuze hoe u de bekostiging met uw zorgverzekering wilt regelen; u bent derhalve zelf verantwoordelijk voor de financiering van de behandeling.

Bij vergoeding vanuit de zorgverzekering is altijd een verwijzing door uw huisarts nodig*.

Wilt u meer weten over contractvrij werken, kijk dan op contractvrijepsycholoog.nl.

 

Tarieven 2022

Per 1 januari 2022 verandert de bekostiging van de GGZ. Zie voor meer informatie 

https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

 

Niet verzekerde zorg

Sommige klachten vallen niet meer onder verzekerde zorg. Levensfaseproblemen en aanpassingsstoornissen zijn voorbeelden hiervan. Ik zal u hierover informeren indien dit bij u het geval is. U kunt de behandeling dan niet declareren bij uw zorgverzekeraar en dient deze volledig zelf te betalen. U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig.

 

Betaling door derden of zelf betaling

Soms wordt de betaling van de behandeling, bijvoorbeeld bij arbeidsgerelateerde problematiek, via de werkgever geregeld. Regelmatig ook kiezen cliënten er om uiteenlopende redenen voor de therapie zelf te betalen.

Het tarief bedraagt dan 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. 

 

Annulering van de afspraak

Bij annulering van de afspraak binnen 24 uur wordt u € 50,- in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Meer informatie

Voor gedetailleerdere informatie over de vergoedingen verwijs ik u naar de cliëntfolder van de LVVP.

 

Privacy regeling
Op de factuur die u indient bij uw zorgverzekeraar staat uw diagnose vermeld. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken. In het systeem van uw verzekeraar blijft dan onvermeld voor welke problemen u in behandeling bent (geweest). Zowel uzelf als uw therapeut dient hiervoor een formulier in te vullen. Het formulier is aanwezig in de praktijk.

 

* In de verwijsbrief van de huisarts moet het volgende vermeld staan:

-uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum

-uw zorgverzekering en polisnummer

-uw BSN-nummer

-verwijzing naar de GBGGZ of de SGGZ

-vermoeden van een DSM-diagnose

-AGB-code van de huisarts

-praktijkstempel + handtekening van de huisarts